Rhowch arian

Gallwch roi ar-lein drwy ddefnyddio ein tudalen JustGiving. Os oes gennych ardal benodol yr hoffech roi iddo, rhowch wybod i ni. Bydd unrhyw roddion sydd heb ardal benodol yn mynd i’n cronfa “Help Llaw”, a fydd yn targedu’r ardaloedd gyda’r mwyaf o angen.

Rydym yn croesawu sieciau rhoi drwy’r post of gofynnwn i chi beidio â danfon arian parod. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Elusen Iechyd Bae Abertawe, ac ysgrifennwch enw’r adran yr hoffech i’ch arian fynd ato yn eglur ar y cefn.


Ein cyfeiriad yw Elusen Iechyd Bae Abertawe, y Pencadlys, 1 Porthfa Talbot, Port Talbot, SA12 7BR


Gofynnwn eich bod yn cynnwys nodyn amdan eich hunain a’ch manylion cyswllt gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost fel ein bod yn medru danfon cadarnhad i chi eich bod wedi derbyn eich rhodd. Nid fyddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt am unrhyw reswm arall.

Bydd nifer o’r bobl sy’n rhoi i’r Elusen iechyd yn rhoi arian er cof am un annwyl.


Er mwyn cynorthwyo teulu a ffrindiau yn ystod beth sy’n medru bod yn amserau anodd iawn, gallwn gysylltu â chyfarwyddwyr angladdau i sicrhau fod rhoddion yn lle blodau yn cael eu derbyn yn iawn.


Gallwn hefyd gynorthwyo ffrindiau a theulu sy’n bwriadu i godi arian fel teyrnged i’w person annwyl.


Mae croeso i chi i gysylltu â ni drwy’r opsiwn sgwrsio.

Ar ôl gwneud trefniadau i adael rhoddion ar gyfer teulu, ffrindiau neu rai annwyl yn eich ewyllys, mae gadael etifeddiaeth neu gymynrodd i Elusen Iechyd Bae Abertawe yn ffordd o sicrhau y gall eraill dderbyn cymorth gennym yn hir yn y dyfodol.

Mae hi’n gamsyniad cyffredin fod raid i gymynrodd fod yn swm enfawr o arian. Nid yw hyn yn wir. Bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth i’n gwaith ni faint beth bynnag yw maint y rhodd.

Os ydych yn penderfynu cefnogi Elusen Iechyd Bae Abertawe yn y ffordd hon, yn gyntaf mae’n rhaid i chi benderfynu ar y math o rodd yr hoffech ei adael – cymynrodd ariannol (swm penodol o arian) neu gymynrodd gweddill (canran o’ch eiddo). Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â chyfreithiwr ar beth sydd orau ar gyfer eich amgylchiadau penodol.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfreithiwr i ddrafftio eich ewyllys i sicrhau fod geiriad eich ewyllys yn unol â’ch dymuniadau. Bydd ewyllys wedi ei ddrafftio’n gywir yn sicrhau yr anrhydeddir eich dymuniadau.

Rydym yn aml yn cael ein gofyn a ellir defnyddio rhoddion i ariannu gwaith penodol neu i brynu darn penodol o gyfarpar. Rydym yn ceisio dilyn dymuniadau ein cefnogwyr drwy’r amser ond gofynnwn eich bod cofio y gall y tirlun gofal iechyd newid yn nhermau cyfarpar a thriniaethau erbyn i’ch ewyllys ddod i mewn i effaith. Gofynnwn felly eich bod yn rhoi i gronfa benodol yn lle pwrpas penodol fel y gellir defnyddio eich rhodd yn y ffordd orau posibl.

Nid oes raid i chi roi arian wrth roi. Bob blwyddyn rydym yn derbyn cymorth gwerthfawr gan gwmnïau sy’n medru rhoi nwyddau, gwasanaethau neu amser eu gweithwyr i’w elusen. Mae eich amser yn werthfawr i ni os defnyddir ef i godi arian mewn gweithle neu gyda ffrindiau yn dosbarthu gwybodaeth cyhoeddusrwydd, yn gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiad neu yn gwirfoddoli gyda ni.
Mae rhoi mewn cynnyrch yn ffordd ardderchog o gefnogi ein hymdrechion codi arian gan ein helpu ni i arbed arian a hybu ein gwaith.
• Rhoi gwobrau ar gyfer raffl neu ocsiwn.
• Gwirfoddoli eich gwasanaethau neu sgiliau proffesiynol i helpu gyda’n ymdrechion codi arian neu i wirfoddoli eich amser i roi help llaw yn ein digwyddiadau.
• Cynorthwyo ein digwyddiadau drwy gynnig eich cynnyrch neu wasanaethau, er enghraifft drwy ein helpu ni i ddarparu lluniaeth ar gyfer gwesteion.