Mae un o ser mwyaf newydd rygbi Cymru wedi cymryd amser i fywiogi diwrnod y plant yn Ysbyty Treforys.

Ymwelodd blaenasgellwr y Gweilch a Chymru, Jac Morgan, â wardiau plant yr ysbyty i ddosbarthu bocsys o siocled Nadolig ar ran cwmni cludo nwyddau o Abertawe AT Morgan & Son.

Mae Jac, a serennodd mewn cyfres ryngwladol hydref siomedig i Gymru fel arall, yn ffrind teuluol i berchnogion y cwmni, Helen a Stephen Morgan.

Roedd y dyn 22 oed ond yn rhy hapus i helpu’r cwpl i roi rhywbeth yn ôl i’r GIG ar ôl iddo ofalu am eu merch Megan, a fu farw yn anffodus yn 2011 ar ôl brwydro yn erbyn canser am nifer o flynyddoedd.

Yn ogystal â’r bocsys o siocled, cyflwynodd y cwpl siec o £4,755 i’r ward i helpu i wneud arhosiad cleifion ifanc yn yr ysbyty mor gyfforddus â phosibl.

Dywedodd Mr Morgan: “Fe gollon ni ein merch, Megan, i ganser 11 mlynedd yn ôl, felly mae’n bwnc sy’n agos iawn at ein calonnau.

“Fel cwmni rydym bob amser yn chwilio am bethau i’w gwneud ar gyfer y gymuned ac awgrymodd ein rheolwr gweithrediadau ein bod yn codi arian i ward y plant ar gyfer y plant sydd, yn anffodus, yn yr ysbyty dros y Nadolig.

“Fe benderfynon ni wneud taith gerdded noddedig 10 milltir a beth bynnag mae’r staff yn llwyddo i’w godi byddai’r cwmni yn dyblu. Yn y diwedd, cawsom £4,755.”

Dywedodd: “Roedd Jac yn yr ysgol gyda’n merch, Catrin, yn Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman, ac rydyn ni nawr yn ei noddi yn y Gweilch.

“Gobeithio y gallant ddefnyddio’r arian i brynu rhai teganau – dim ond rhywbeth i wneud eu harhosiad ychydig yn fwy goddefadwy. Rydym wedi gweld llawer o blant, nid ein merch ein hunain yn unig, ar y wardiau, ac nid yw’n lle braf i unrhyw blentyn fod.

“Fe wnaethon ni hefyd brynu rhai bocsys o siocled i roi gwên ar eu hwynebau gobeithio.”

Dywedodd Jac: “Gofynnodd Helen a Stephen i mi ddod lawr i Ysbyty Treforys ar ôl iddyn nhw godi llawer o arian i ward y plant ar ôl eu colled.

“Mae’n fraint ac yn anrhydedd cael fy holi.

“Mae wedi bod yn wych gweld wynebau’r plant yn goleuo. Mae’n deimladwy iawn, a dydw i ddim wedi stopio gwenu ers i mi fod yma.

“Mae gallu dosbarthu bocsys o siocled wedi bod yn wych.”

Un person ifanc wrth ei fodd yn cyfarfod Jac oedd Evan Moore (yn y llun uchod gyda Jac).

Dywedodd ei fam, Leanne Moore: “Rwy’n meddwl ei bod yn anhygoel bod Jac wedi cymryd amser i ymweld â ward y plant.

“Mae Evan yn chwarae rygbi i blant iau Waunarlwydd ac mae cwrdd â rhywun fel Jac yn wych iddo – yn enwedig ar y diwrnod y mae’n mynd i gael llawdriniaeth ar ei fraich.

“Mae’n hyfryd iawn ei fod yn gwneud hyn i’r plant.”

Dywedodd Evan: “Roedd yn anhygoel cwrdd â Jac Morgan.”

Uchod: Jac Morgan a chwaer y ward iau Bethan Williams yn dal y siec gyda Stephen a Helen Morgan bob ochr iddi gyda nyrsys o ward y plant.

Dywedodd Bethan Williams, prif nyrs ward: “Mae cael profiad o ymweliad gan un o’u heilunod yn arbennig iawn i rai plant ac mae’n sicr yn gwneud iddyn nhw wenu.

“Gyda chwmnïau’n codi arian ac yn cyfrannu at y wardiau mae’n caniatáu i ni brynu’r offer meddygol a chwarae angenrheidiol i wneud i’r plant a’u teuluoedd aros yn un mwy positif.”

Dywedodd Cathy Stevens, swyddog codi arian Elusen Iechyd Bae Abertawe: “Roedd hi’n gymaint o bleser gweld wynebau’r plant yn goleuo pan welson nhw Jac a’r bocsys o siocled.

“Mae wedi bod mor hir lle nad ydym wedi gallu ymweld â’r wardiau felly creodd hyn hwb mawr i’r plant, eu teuluoedd a’r staff.

“Hefyd bydd y rhodd gan AT Morgan & Son yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r adran wrth brynu teganau, offer newydd ac unrhyw beth arall sydd ei angen arnynt.”

Leave a Reply