Mae uned gofal dwys cardiaidd (ICU – Intensive Care Unit) Ysbyty Treforys wedi cael rhodd o £5,500 diolch i deulu cyn glaf.

Bu’r uned yn gofalu am Eifion Jones Davies, ffermwr llaeth o Landdarog yn Sir Gaerfyrddin, am bum niwrnod ym mis Awst cyn iddo gael ei drosglwyddo i Ysbyty St Thomas yn Llundain.
Yn anffodus, bu farw’r tad i un, 62 oed, yn annisgwyl tra yn y brifddinas.

Gofynnodd ei deulu i bawb a fynychodd wasanaeth diolchgarwch i wneud cyfraniad er cof am Mr Davies gan arwain at y swm enfawr o arian a drosglwyddwyd i’r uned yn ddiweddar.

Dywedodd gweddw Mr Davies, Kim (yn y llun yn trosglwyddo’r arian i brif nyrs y ward, Michelle Porter) : “Fel teulu hoffem ddiolch yn ddiffuant i staff ICU cardiaidd am y gofal gwych a ddarparwyd i Eifion yn ystod ei arhosiad byr yn yr uned.

“Ni fydd caredigrwydd y staff, gwaith caled, ymroddiad, tosturi a dealltwriaeth a roddwyd i ni fel teulu byth yn cael eu hanghofio.

“Hoffem ddiolch iddynt am eu gwaith anhunanol a’r oriau diddiwedd y gwnaethant eu rhoi i mewn i ofalu am eu cleifion ac aelodau’r teulu yn ystod cyfnodau mor galed, trist a heriol yn eu bywydau.

“Fe allwn i fynd ymlaen ac ymlaen gan na allaf ddiolch digon iddyn nhw am ba mor garedig oedden nhw i Eifion fy niweddar ŵr, fi, fy merch Rebeca, ac aelodau’r teulu.”

Dywedodd Mrs Davies fod ei theulu yn ddiolchgar am yr holl dosturi a ddangoswyd iddynt gan y gymuned leol.

“Mae pobl wedi bod mor garedig,” meddai. “Rydym wedi derbyn dros 800 o gardiau cydymdeimlad.

“Roedd gan Eifion gymaint o barch ond os gwnaethoch chi gwrdd ag ef erioed, ef oedd y mwyaf tawel o ddynion, a weithiodd yn galed ar hyd ei oes.”

Wrth dderbyn y rhodd dywedodd uwch chwaer, Michelle Porter:
“Rydym yn dragwyddol ddiolchgar am garedigrwydd y teulu yn ystod cyfnod mor drist a thorcalonnus iddynt.

“Fel tîm yn ICU cardiaidd rwy’n gwybod ein bod yn gofalu am gleifion ond rydym hefyd yn ymfalchïo mewn gofalu am eu teuluoedd a’u hanwyliaid hefyd. Mae ar y cleifion angen eu teuluoedd i fynd trwy eu cymorthfeydd.

“Rydyn ni’n buddsoddi cymaint yn y gofal rydyn ni’n ei roi ac yn ymfalchïo yn ein safonau uchel a’r tosturi rydyn ni’n ei ddangos i’r teuluoedd.”

Ychwanegodd Metron Ross Phillips: “Y peth mwyaf i mi yw clywed, er ei fod yn amgylchiadau mor drasig, fod y teulu wedi dod yn ôl gyda’r rhodd enfawr hon, ac rydym mor ddiolchgar am hynny.

“Byddwn yn edrych ar ddarparu offer, ac o bosibl hyfforddiant i staff, i sicrhau ein bod yn cynnal ein safonau uchel.”

Dywedodd Cathy Stevens, swyddog codi arian Elusen Iechyd Bae Abertawe: “Mae’r rhodd hael hwn gan y teulu yn dangos yr effaith y mae staff yr uned yn ei chael ar gleifion a’u teuluoedd.

“Mae’r staff yn mynd y tu hwnt i’w swyddi yn ddyddiol ac mae mor hyfryd i’r uned gael ei gwobrwyo am eu gwaith caled.”

Leave a Reply