Roedd Mikey Bryant wedi elwa o gymorth achub bywyd ar ôl i’w wraig roi genedigaeth gynnar i’w mab cyntaf.

Wrth fynd o gwmpas ward yng nghanolfan gofal newydd-anedig yn ysbyty ELWA yn Liberia, derbyniodd Mikey alwad gan ysbyty Singleton i ddweud bod ei wraig, pediatregydd dan hyfforddiant Dr Bethany Bryant, ar esgor 11 wythnos yn gynnar.

Rhuthrodd adref i Ysbyty Singleton yn Abertawe, lle roedd eu babi Finlay yn glaf mewnol yn Uned Gofal Dwys Newydd-anedig. Arhosodd Finley yn yr ysbyty am 7 wythnos, gan dderbyn gofal rhagorol gan y tîm nes iddo gael ei ryddhau yn Ionawr. Nawr mae’r cwpl wedi lansio menter codi arian am y gwaith yn Liberia i sicrhau bod y babanod newydd-anedig yno yn derbyn yr un gofal i Finlay ei dderbyn.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, gyda chymorth gan gronfa Cysylltu Affrica Llywodraeth Cymru, wedi canfod a gweithredu rhaglen gamfaethiad ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol yn Liberia, gwlad dlawd yng Ngorllewin Affrica, lle mae cyfraddau marwolaeth plant ymhlith yr uchaf yn y byd.

Ers cychwyn ar y gwaith hwn, maent wedi gweld cyfraddau marwolaeth plant oherwydd camfaethiad yn cwympo’n sylweddol, ac maent wedi defnyddio’r rhaglen i ddatblygu staff gofal iechyd yn Liberia, gan hyfforddi dros 300 o bersonél gofal iechyd Liberaidd drwy’r rhaglen ETAT a gymeradwywyd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Hefyd, maent wedi creu adran brys bediatrig gyda 5 gwely ynddi, a chlinig prysur ar gyfer plant dan 5 oed. Ers ei chychwyn, mae dros 20,000 o blant wedi’u trin gan y rhaglen hon.

Cafodd y prosiect ei ehangu yn ystod Tachwedd 2021, pan sefydlwyd uned gofal newydd-anedig gyda 6 gwely ynddi gan Mikey a’i dîm, gyda system ocsigen newydd, protocolau rheoli hylifau a chynlluniau trin trefnus ar gyfer babanod newydd-anedig sâl. Wrth sefydlu hyn, nid oedd Dr Bryant yn gwybod y byddai angen y gofal dwys hwn ar ei blentyn ef ymhen ychydig wythnosau yn Abertawe.

Roedd Dr Bethany Bryant hefyd yn cefnogi’r gwaith yn Liberia tan gyfnod ei beichiogrwydd, a chan siarad ar ôl genedigaeth ei mab, meddai, “Dw i wedi gweld o lygad y ffynnon risgiau genedigaeth i lawer o fenywod a babanod lle gawson nhw ddim cymorth yn Liberia. Roedden ni mor ffodus gyda’r gofal i Finlay ei dderbyn gan uned Gofal Dwys Newydd-anedig Ysbyty Singleton, ac rydyn ni am i fabanod newydd yng Ngorllewin Affrica gael yr un gofal ag e. Gall bywydau’r babanod hyn gael eu hachub os ydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd. Rydyn ni mor ddiolchgar am y gofal a’r anogaeth mae sawl wedi dangos wrth gefnogi’r gwaith i ofalu am blant yn Liberia.”

Mae’r cwpl wedi sefydlu tudalen JustGiving i godi arian i barhau i gyflawni’r gwaith hollbwysig hwn ar gyfer rhai o blant tlotaf y byd. Dilynwch y ddolen isod os hoffech chi roi arian.

Mae Michael Bryant yn codi arian ar gyfer Cronfa Elusennol BI Prifysgol Bae Abertawe ac Elusennau Priodol Eraill (justgiving.com)

Leave a Reply