Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi gallu ariannu deunyddiau i gefnogi cynhyrchu dyfeisiau i helpu pobl ag anableddau ar draws De Cymru.

Gan ddefnyddio argraffu 3D o’r radd flaenaf, a gweithio ar y cyd â Phrifysgol Abertawe, mae Jonathan Howard, gwyddonydd clinigol mewn peirianneg adsefydlu yn Ysbyty Treforys, wedi gallu cynhyrchu dyluniadau sy’n newid bywydau i gefnogi cyfranogwyr trwy’r prosiect.

Esboniodd Jonathan “Rwy’n gwneud PhD trwy Brifysgol Abertawe ac mae’r cyllid rydym wedi’i dderbyn drwy’r elusen wedi caniatáu i ni edrych ar ein hymchwil sy’n cynnwys y defnyddiwr terfynol wrth ddylunio eu technoleg gynorthwyol eu hunain. Mae’r dyfeisiau rydyn ni’n eu dylunio wedi bod yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf fel argraffu 3D a dylunio â chymorth cyfrifiadur sy’n ein galluogi i addasu’r dyfeisiau i anghenion y defnyddwyr.”

Mae Georgia Sinclair, sydd â hemiplegia, sydd â pharlys ar ochr chwith ei chorff, yn un cyfranogwr sydd wedi bod yn elwa o’r prosiect. Dywedodd “Rwyf wedi cael trafferth i geisio dod yn annibynnol eto, ac mae Jonathan wedi bod yn dylunio cynhyrchion i mi ddod yn fwy annibynnol, fel fy helpu i wneud fy ngwallt. I mi, y frwydr gyda bod yn berson anabl yw eich bod yn brin o annibyniaeth ar bethau y gwyddoch sydd mor syml, ac mae’r prosiect hwn wedi rhoi hynny’n ôl i mi. Rwyf wedi dod yn llawer mwy annibynnol a does dim rhaid i mi ofyn i bobl wneud pethau i mi. Mae wedi bod o fudd mawr i mi.”

Soniodd cyfranogwr arall, Daniel Jones, sydd ond yn cael defnyddio un llaw oherwydd parlys yr ymennydd, hefyd am fanteision y prosiect. “Mae’r prosiect hwn wedi cael effaith aruthrol arnaf. Un o’r pethau sydd wedi’i gynllunio i mi yw daliwr diaroglydd. Gan na allaf ddefnyddio fy llaw dde, nid oeddwn yn gallu cael y diaroglydd o dan fy nghesail chwith ond mae’r daliwr wedi caniatáu i mi wneud hynny. Mae wedi rhoi cymaint mwy o reolaeth i mi, sy’n help aruthrol i mi.”

O ganlyniad i lwyddiannau ac adborth cadarnhaol gan y cyfranogwyr, mae’r prosiect wedi’i enwebu ar gyfer gwobr y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth am arloesi mewn gwyddor gofal iechyd yng Ngwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd y DU 2022 gyda’r seremoni wobrwyo i’w chynnal ar 8fed Ebrill.

Dywedodd Deborah Longman, Pennaeth Codi Arian yn Elusen Iechyd Bae Abertawe, “Prosiectau arloesol fel hyn yw’r union fath o beth sy’n fy ngwneud yn falch o’r codi arian rydym yn ei wneud yma ym Mae Abertawe. Ni fyddai’n bosibl cefnogi’r cyfranogwyr hyn a gwneud gwelliannau diriaethol i’w bywydau heb y rhoddion caredig a hael gan ein cefnogwyr. Mae Jonathan yn wyddonydd rhagorol, sy’n angerddol am ei waith, a thrwy gydweithio mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Dymunwn bob llwyddiant i Jonathan yn y seremoni wobrwyo.”

Mae’r cyfranogwyr wedi bod mor garedig â rhannu eu buddion ar fideo, sydd i’w weld yma: https://www.youtube.com/watch?v=hSQK20sP1eE

Leave a Reply