Mae’r olwynion yn symud ar gyfer ail daith feicio Her Canser 50 Jiffy. Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y digwyddiad yn 2021, a gododd £116,000, mae’r arwr rygbi Jonathan Davies OBE yn gwisgo’r lycra i arwain taith feicio arall i godi arian hanfodol ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru a Chanolfan Ganser Felindre.

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Sul Y 4ydd O fedi, ac mae’r ceisiadau nawr ar agor. Y pris mynediad yw £50, a disgwylir i feicwyr godi o leiaf £50 o nawdd. Mae’r tâl mynediad hwn yn cynnwys cymorth mecanyddol, mapiau manwl, ac arosfannau lluniaeth ar hyd y cwrs 50 milltir.

Eglurodd Dr Sarah Gwynne, oncolegydd clinigol ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru, sut mae’r arian a godwyd wedi bod o fudd i’r ganolfan ganser yn Abertawe.

 “Rwy’n helpu i arwain yr ymchwil ar driniaeth radiotherapi yn Abertawe. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am yr arian sydd wedi’i godi drwy daith feicio Jiffy. Rydym wedi gallu defnyddio’r arian hwn i barhau i ariannu oncolegwyr dan hyfforddiant a fydd yn treulio cyfnod o amser gyda ni yn gwneud ymchwil.

Rhai o’r pethau rydym wedi’u gwneud gyda’r ymchwil yw edrych ar rôl protonau, sy’n ffordd newydd o ddarparu radiotherapi, a allai helpu i arbed y meinweoedd arferol o amgylch y tiwmor, tra’n taro’r canser i bob pwrpas, a allai helpu i leihau’r sgil effeithiau.

Rydym hefyd ar hyn o bryd yn edrych ar sut y gellir defnyddio radiotherapi i drin canserau’r stumog – mae’n faes lle nad yw radiotherapi’n cael ei ddefnyddio cymaint ag ardaloedd eraill yn y corff ac felly rydym yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio radiotherapi yn ddiogel yn dod yn rhan o dreial clinigol yn y dyfodol.

Mae ymchwil mewn radiotherapi a wneir mewn mannau eraill hefyd o fudd i gleifion yn Abertawe. Yn ystod COVID, roeddem yn gallu gweithredu canfyddiadau astudiaeth yn y DU o gleifion a gafodd radiotherapi canser y fron, a ddangosodd y gallem leihau nifer y triniaethau radiotherapi yn ddiogel i lawr o bymtheg triniaeth dros gyfnod o dair wythnos i lawr i wythnos yn unig, felly pum diwrnod o driniaeth. Mae hyn yn amlwg yn fuddiol i’r claf gan ei fod yn lleihau’r nifer o weithiau y mae’n rhaid iddynt ddod i’r ysbyty, ond hefyd i’r gwasanaeth – os gallwn drin cleifion mewn wythnos yn hytrach na thair wythnos, fel y gallwn drin cleifion yn gyflymach ac mae hyn yn helpu gyda ein hamseroedd aros. Ond yn bwysig, dangosodd yr ymchwil hwn nad oedd unrhyw wahaniaeth mewn canlyniadau i gleifion, felly roedd yr un mor ddiogel i’w drin dros wythnos. Mae hyn wedi trawsnewid sut rydym yn trin canser y fron.

Felly mae’r arian a godwyd y llynedd, a’r arian a godir eleni, yn bwysig iawn gan ei fod yn caniatáu inni barhau â’r ymchwil yr ydym wedi bod yn ei wneud yn Abertawe a fydd o fudd nid yn unig i gleifion De-orllewin Cymru ond hefyd helpu poblogaeth y DU a thu hwnt.”

Os hoffech chi gofrestru i gymryd rhan yn her eleni, gallwch gofrestru ar: https://cancer50challenge.co.uk/. Unwaith y bydd cyfranogwyr wedi cofrestru, mae angen iddynt sefydlu eu tudalen codi arian ar dudalen ymgyrch Her Canser 50 swyddogol yn: https://www.justgiving.com/campaign/jiffyschallenge

Leave a Reply