Mae Timau Rygbi o bob rhan o Fae Abertawe wedi bod yn mynd i’r afael â her Gofal Cardiaidd trwy gymryd rhan yn Nhwrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky blynyddol.

Bellach yn ei bumed flwyddyn (er na chafwyd twrnamaint y llynedd oherwydd y pandemig) mae’r twrnamaint blynyddol wedi codi miloedd o bunnoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a gwella triniaeth o Gyflyrau Cardiaidd Etifeddol ym myrddau Bae Abertawe a Iechyd Hywel Dda.

Roedd Richard Thomas, a elwid yn Decky, yn chwaraewr rygbi brwd a oedd yn byw yn Loughor, ond yn dod o Gorseinon. Roedd yn ddim ond 29 oed pan fu farw yn 2017 o gyflwr genetig y galon. Trefnodd y Cynghorydd Andrew Stevens y twrnamaint er cof am ei ffrind gyda tharged cychwynnol o £2,000.

Torrodd y twrnamaint cyntaf a’r ymdrechion codi arian cysylltiedig ym mis Awst 2017 y targed cychwynnol ac aeth ymlaen i godi dros £10,000.

Hyd yma mae’r Gronfa Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol (Decky) wedi codi dros £23,000 sy’n cael ei defnyddio’n dda ledled De Orllewin Cymru. Mae’r gronfa yn un o 265 o gronfeydd elusennol a gefnogir gan Elusen Iechyd Bae Abertawe.

Enillwyd Twrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky eleni gan Old Dogs and Young Foxes (yn y llun isod), sydd wedi bod yn cystadlu yn y twrnamaint ers iddynt ymuno gyntaf fel tîm dan 15 oed yn 2017.

Dywed y Cynghorydd Stevens, “Eleni roeddem wir eisiau codi £2,000 i fynd â ni dros y marc £20,000. Rydyn ni ymhell dros hynny nawr.

“Chwaraeodd Decky rygbi gyda llawer ohonom, ac aethom ar lawer o deithiau rygbi dros y blynyddoedd.

Cynhaliwyd y twrnamaint cyntaf ym mis Awst ar ôl iddo farw, ac wedi hynny fe benderfynon ni ei wneud yn ddigwyddiad blynyddol. Mae nifer y bobl sy’n dod i gefnogi’r digwyddiad wedi bod yn anhygoel, a chyn belled â bod pobl yn dal i ddod, byddaf yn parhau i drefnu.

“Mae wedi bod yn gyfle i ni gadw cof Decky yn fyw a thywynnu goleuni ar bwysigrwydd sgrinio genetig.

Yn amlwg, rydyn ni’n dymuno bod amgylchiadau’n wahanol ond rydyn ni wir yn gobeithio y gallwn ni helpu eraill. Rwy’n gwybod y gall fod yn anodd cael yr atgofion wedi’u magu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond mae eu cefnogaeth yn ein cadw ni i fynd. Rwy’n gobeithio bod yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni wedi helpu pawb i ymdopi gan wybod bod Decky wedi gadael etifeddiaeth o atgofion hyfryd. ”

yn y llun uchod – mae’r Cynghorydd Andrew Stevens a theulu Decky yn cyflwyno siec o £ 5,645.95 i Gronfa Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol (Decky) Elusen Iechyd Bae Abertawe. L, R Back Row- Whitney Thomas, Nyrs
Arbenigol Cardiogenetig Louise Norgrove, Dai Thomas, Cardiolegydd Ymgynghorol Dr Carey Edwards Arweinydd ICC, Jason Thomas. Blaen- Arbenigwr Nyrsio ICC Sarah Evans a’r Cynghorydd Andrew Thomas.

Dywedodd Louise Norgrove, nyrs arbenigol cardiogenetig yn Ysbyty Treforys, “Yn dilyn trasiedi o’r fath mae’r etifeddiaeth y mae Decky wedi’i gadael ar ôl yn anhygoel. Nid yw’n stopio, flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae pobl yn dal i ddod allan i gefnogi.”

“Mae’r codi arian ei hun yn anhygoel, ond mae’r gwaith a wneir gan deulu Andrew a Decky i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau etifeddol y galon yn hanfodol. Mae eu hymdrechion wir wedi helpu’r gwasanaeth ICC newydd i sicrhau cyllid sylweddol gan y comisiynwyr Iechyd sydd â diddordeb mewn datblygu modelau tebyg ledled Cymru.

“Oherwydd eu hymdrechion codi arian roeddem yn gallu ariannu a darparu Cynhadledd Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol 2019 yn Abertawe, y cyntaf o’i bath yng Nghymru. Denodd hyn feddygon ac arbenigwyr o bob rhan o Gymru sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth broffesiynol o’r cyflyrau hyn ynghyd ag atgyfnerthu pwysigrwydd sgrinio clinigol a genetig a all o bosibl arbed bywydau.

“Helpodd y gynhadledd i godi proffil y gwasanaeth newydd hwn a gynyddodd cyfraddau atgyfeirio o ganlyniad. Ni fyddai wedi bod yn bosibl cynnal cynhadledd dynodedig ar gyflyrau cardiaidd etifeddol yn Ne Orllewin Cymru heb y Gronfa Decky.”

Bydd Twrnamaint Coffa Decky y flwyddyn nesaf yn cael ei gynnal ar 28 Awst 2022.

Leave a Reply