Quilt 1

Er bod rhai wedi treulio eu cloi-lawrd yn codi arian i’r GIG trwy  dygnwch athletaidd, gosododd Susan Quirk her marathon o fath gwahanol nad oedd yn golygu rhedeg ond roedd digon o bwythau o hyd.

Mae’r artist tecstilau Abertawe wedi llwyddo i bwytho anrheg diolch at ei gilydd sy’n crisialu union ffabrig yr hyn y mae’r GIG yn ei olygu i gynifer ohonom – lliw, cysur ac amddiffyniad – trwy dreulio 200 awr yn gwneud cwilt enfys sy’n cynnwys 700 darn o ffabrig wedi’i rwymo, ynghyd â dros 20,000 o bwythau llaw gan ddefnyddio bron i 175 metr o edau.

Mae hi wedi llwyddo i godi £ 570 hyd yma ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, diolch i dudalen JustGiving a dyddiadur ar-lein a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf i bobl am ei chynnydd.

Mae’r cwilt gorffenedig wedi’i drosglwyddo i BIPBA a bydd yn cael ei arddangos yn Ysbyty Treforys.

Dywedodd Mrs Quirk: “Mae’r hyn a ddechreuodd fel prosiect i’m cadw’n brysur yn ystod y broses gloi wedi troi’n gyfle i gefnogi fy ymddiriedolaeth GIG leol yn ystod pandemig COVID19.

Quilt 2“Er na fyddaf byth yn gallu rhedeg marathon na gwneud taith feic dygnwch i godi arian, gallaf wnïo ac mae’r cwilt wedi troi’n her marathon, gyda 700 o ddarnau o ffabrig wedi’u gwnïo gyda’i gilydd a dros 20,000 o bwythau cwiltio â llaw yn defnyddio bron i 175 metr o edau cwiltio i’w wnio gyda’i gilydd.

“Rwy’n falch gyda’r canlyniad terfynol. Bydd unrhyw un sy’n gweithio gyda thecstilau yn gwybod bod mynd i siopau  yn dal gwahanol ddefnyddiau wrth ymyl ei gilydd i weld a ydyn nhw’n gweithio yw hannner yr llawenydd. Ni allwn wneud hynny gan fod yn rhaid imi archebu popeth ar-lein, felly roedd yn gymaint o ryddhad gweld bod y cyfan yn gweithio. ”

Gan egluro ei hysbrydoliaeth ar gyfer y prosiect, dywedodd y cyn-athro technoleg dylunio a thecstilau, sydd bellach yn Swyddog Datblygu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg): “Dechreuodd fel rhywbeth i’m cadw’n brysur yn ystod y broses gloi-lawr.

“Fe wnaethon ni sefydlu grŵp cymorth ymhlith y cymdogion ar ein stryd ac atgynhyrchwyd yr enfys, fel symbol y gefnogaeth i’r GIG a gweithwyr allweddol, mewn gwahanol fformatau a phenderfynais ei bortreadu ei fod yn gwilt.

“Mae’r neges Stronger Together yn cael ei bwytho i’r ffin, fel teyrnged i holl weithwyr allweddol y GIG sydd wedi gofalu amdanon ni yn ystod yr argyfwng hwn. Mae hefyd yn tynnu sylw at y pwynt, os ydym i gyd yn chwarae ein rhan, mawr neu fach, byddwn yn gryfach gyda’n gilydd. Mae wedi ei olygu fel galwad ralio i’r GIG a gweithwyr allweddol.

“Er iddi gymryd rhywbeth fel 200 awr i mi dros 8 wythnos i’w gwblhau, cefais lawer o bleser o’i wneud ac os daw rhywbeth da ohono yna gorau oll.”

Dywedodd Deborah Longman, Pennaeth Codi Arian yn Elusen Iechyd Bae Abertawe: “Rydyn ni wedi cael ein llethu â haelioni’r cyhoedd, ac rydyn ni wedi gweld rhai ffyrdd anghyffredin iawn y mae pobl wedi codi arian ar ein cyfer.

“Mae’r cwilt a wnaed gan Susan yn enghraifft wych o ble mae rhywun wedi defnyddio eu doniau i godi arian gwerthfawr.

“Rydyn ni hefyd wrth ein bodd bod Susan wedi rhoi’r cwilt, a bydd yn anrhydedd i ni arddangos hwn yn Ysbyty Treforys. Bydd yn etifeddiaeth ac yn atgoffa rhywun o’r amser heriol hwn, a sut y bu i’n cymunedau ymgynnull gyda’i gilydd drwyddi draw i gefnogi ein gwasanaethau a’n gilydd. ”

Leave a Reply