Mae staff yn ysbyty Treforys wedi bod yn tynnu at ei gilydd i sicrhau bod yr ysbyty mor barod ag y gall fod i ymateb i bandemig byd-eang COVID-19.

Wrth i achosion yn ardal y bwrdd iechyd godi, mae staff ar y rheng flaen yn paratoi i allu cefnogi’r gofal y bydd ei angen ar gleifion.

Dywedodd Carol Doggett, Uwch Fetron o’r uned Gofal Dwys “Rydym yn paratoi ein hunain a’n hamgylcheddau ac yn defnyddio ein harbenigedd i hyfforddi dros 200 o staff i gefnogi’r hyn a fydd yn ymchwydd sylweddol yn y galw am ofal critigol.”

Canmolodd Carol y gefnogaeth gan dimau eraill yn yr ysbyty. “Bydd hyn yn gwthio ein sgiliau a’n gallu i fynd y tu hwnt i unrhyw beth yr ydym wedi’i brofi a hyd yma mae’r ymateb gan glinigwyr mewn adrannau eraill i’n cefnogi wedi bod yn hynod gadarnhaol.”

Hefyd yn paratoi mae staff yn yr Uned Asesu Meddygol Acíwt (AMAU). Dyma’r tîm sy’n derbyn y cleifion sydd angen derbyniad meddygol acíwt gan yr adran damweiniau ac achosion brys.

Cadarnhaodd Rachel Morgans, sy’n fetron yn yr uned “Rwy’n hynod falch o’r ffordd y mae ein staff yn tynnu at ei gilydd a’r natur anhunanol sydd ganddyn nhw! Er gwaethaf pryder ac ofn yr argyfwng sydd ar ddod, maent wedi tynnu at ei gilydd fel tîm, yn cefnogi ein cleifion a’n gilydd. Rwy’n cael synnwyr ein bod ni i gyd yn mynd i rhyfel gyda’n gilydd ac mae’n wirioneddol galonogol. ”

Roedd ganddi neges allweddol gan y cyhoedd “Bydd yn un o’n hamseroedd mwyaf heriol y byddwn ni byth yn ei hwynebu fel nyrsys, meddygon ac fel tîm ond rwy’n dawel fy meddwl y gallwn ni wneud hyn! Mae arnom angen i’r cyhoedd i chwarae eu rhan gan aros adre, arwahanrwydd cymdeithasol lle bo angen a chefnogi ein timau’n galonnog. Fe allwn ac fe allwn dynnu drwodd i chi i gyd. ”

Canmolodd Deb Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaeth ysbyty Treforys, y staff “Rydym yn gweithredu rhai newidiadau gwasanaeth sylweddol wrth baratoi ar gyfer galw COVID-19. Mae adrannau’n cael eu symud, ac mae llwybrau newydd yn cael eu datblygu. Bu gwaith tîm anhygoel ar draws yr ysbyty ”.

Os hoffech chi gyfrannu i helpu eich GIG lleol, mae ymgyrch JustGiving ar gael www.justgiving.com/campaign/spreadtheloveswansea

Leave a Reply