Ar Dydd Iau 5ed Mawrth ymwelais ag Ysbyty Singleton, i gwrdd â staff, mynd ar daith o amgylch yr adeilad a darganfod sut mae’r ysbyty, ac yn enwedig Canolfan Ganser De Orllewin Cymru sydd wedi’i leoli yno wedi elwa o gronfeydd elusennol.

Fe wnes i ddarganfod ychydig o bethau a wnaeth fy synnu. Un o’r pethau a welais yn fwyaf diddorol yw ei bod yn ymddangos bod pawb yn Singleton yn adnabod ei gilydd, gan eu bod i gyd wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ers blynyddoedd mae pawb yn gyfeillgar ac maent i gyd yn adnabod enwau ei gilydd. Roedd hyn yn syndod gan fy mod yn meddwl oherwydd bod yr ysbyty mor brysur fel efallai na fyddent yn cael amser i gofio enwau ac wynebau pawb.

Peth arall a’m synnodd oedd faint y mae pob ward yn ei wneud, pan ofynnais i bob ward beth maen nhw’n ei wneud, dywedwyd sawl peth. Er enghraifft, gallai un ward fod yn gwella cemotherapi, gall un arall fod yn cefnogi cleifion sydd ar ddiwedd eu hoes, a gall un arall drin cleifion sy’n sâl iawn. Mae hyn yn llawer o waith i un ward ond er mawr syndod i mi maen nhw’n gwneud y cyfan.

Mae’n ymddangos bod ysbyty Singleton yn brysur yn gyson, pan gefais fy nhaith o amgylch yr adeilad, roedd pobl bob amser yn rhuthro o gwmpas i wahanol gyfarfodydd neu i gleifion sydd eu hangen, ond roedd pawb yn dal i fod yn barod i roi 5 munud i mi ofyn cwestiynau iddynt.

Roedd yn braf iawn gweld, er eu bod yn brysur iawn bod y staff yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, rhaid i hyn fod yn galonogol i gleifion hefyd.

Un o’r prif bethau y cefais fy synnu yn eu cylch yw faint o’n cyllid sydd angen mynd i gronfa Canser De Orllewin Cymru. Mae Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn trin pobl o bob rhan o Dde Orllewin Cymru, gan gwmpasu Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a rhannau o ganol Cymru hyd at Aberystwyth.

Mae ganddyn nhw hostel arbennig i gleifion aros ynddo tra maen nhw’n cael eu trin. Mae hwn yn syniad mor dda gan nad yw cleifion sy’n byw yng Ngorllewin Cymru eisiau bod yn teithio yn ôl ac ymlaen trwy’r amser.

Mae’r hostel yn gwneud pethau ychydig yn fwy cyfforddus i’n cleifion, sy’n bwysig iawn, ond mae angen diweddaru’r pethau bach nad yw pobl yn meddwl amdanynt fel dillad gwely i sicrhau ei fod yn lle cyfforddus i bobl aros ar amser anodd.

Roedd ymweld â’r ganolfan ganser yn sicr wedi fy annog i roi rhodd. Gellid defnyddio’ch rhoddion i ariannu’r uned ddydd cemotherapi, y wardiau triniaeth, addysg a hyfforddiant i staff, yn ogystal â chyfleusterau i wneud triniaeth yn haws i’n cleifion fel yr hostel neu’r gobenyddion i’w defnyddio yn ystod radiotherapi.

Roedd yn wych gweld sut mae arian yn cael ei ddefnyddio er budd ein staff a’n cleifion yn Singleton, a mwynheais fy niwrnod yno yn fawr.

Leave a Reply