Mae ein holl gronfeydd yn cefnogi ein gwasanaethau yn Ne Cymru, ac eithrio un. Mae ein cronfa cysylltiadau Iechyd Affrica yn cefnogi rhai o blant mwyaf bregus y byd yn Affrica ac maen nhw angen eich help chi nawr.

Ar hyn o bryd mae’r Dr Michael a Bethany Bryant o Ysbyty Singleton, yn rhedeg ysbyty yn Liberia, a diolch i arian a godwyd gan Elusen Iechyd Bae Abertawe, mae gan blant tlotaf a sâl’r byd fynediad at ofal iechyd sy’n achub bywydau.

Fodd bynnag, mae arian i barhau â’r gwaith arbed bywyd hwn yn dod i ben. Mae angen eich cefnogaeth ar yr ysbyty nawr yn fwy nag erioed, a gall symiau bach o arian wneud gwahaniaeth mawr.

• Gallai £ 3.80 yr wythnos drin plentyn â niwmonia

• Gall £ 7.50 yr wythnos drin plentyn am ddiffyg maeth difrifol.

• Gallai £ 30 yr wythnos drin plentyn sy’n ddifrifol wael â malaria.

Mae Michael a Bethany wedi bod yn Liberia fel gwirfoddolwyr di-dâl parhaol ers mis Ionawr 2019 yn helpu i sefydlu uned dibyniaeth 4 gwely-uchel a hyfforddi staff lleol i reoli’r plant mwyaf difrifol sâl. Maent hefyd wedi sefydlu unedau bwydo i drin a bwydo plant â diffyg maeth yn ogystal ag uned arbennig ar gyfer babanod cynamserol. Fodd bynnag, ni fyddant yn gallu parhau â’r gwaith hwn heb yr arian i’w gefnogi.

Dywed Michael “Mae’r sefyllfa’n parhau i fod yn heriol – rydw i newydd ddod oddi ar rownd ward a barhaodd trwy’r dydd gyda’n huned fwydo cleifion mewnol bellach yn llawn dop.”

Ers i’r tîm fod yn Liberia gwnaed cynnydd mawr ond mae mwy i’w wneud o hyd. Dywedodd Michael “Mae’r gyfradd marwolaethau wedi gostwng i lai na 3%. Bydd ein tîm yn aros yn Liberia trwy gydol 2020 i barhau i helpu’r tîm lleol i achub bywydau plant sy’n agored i niwed, ond mae angen cyllid arnom i wneud hyn. “

Os gallwch chi helpu’r apêl hon, gallwch gyfrannu trwy Paypal (https://paypal.me/swanseabay?locale.x=en_GB)

Leave a Reply