Ydych chi erioed wedi breuddwydio am gyhoeddi stori? Nawr yw eich siawns ac er budd achos da hefyd.

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn dathlu Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon trwy lansio cystadleuaeth stori fer. Cyhoeddir cofnodion buddugol fel rhan o flodeugerdd. Yna bydd hwn yn cael ei werthu i godi arian ar gyfer y gronfa Dwylo Helpu.

Thema’r gystadleuaeth yw “A Helping Hand for Health”, ac rydym yn gofyn ichi roi beiro ar bapur (neu yn hytrach eiriau i air) i roi’r straeon ffuglennol gorau inni.

Disgwyliwn i bob cais fod o leiaf 1000 o eiriau ac uchafswm o 4000 o eiriau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill a dylid e-bostio pob stori, fel dogfen WORD, at swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk

Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu gan banel o ddarllenwyr eiddgar!

Rheolau Cystadleuaeth

1. Rhaid i’r ceisiadau fod yn stori fer ffuglennol rhwng 1000 a 4000 o eiriau, trwy’r gyfrwng Saesneg, ar y thema “A Helping Hand for Health”.

2. Rhaid i bob cais fod yn waith gwreiddiol yr Awdur, rhaid iddo beidio â bod wedi’i gyhoeddi cyn y dyddiad cyflwyno.

3. Rhaid i bob cofnod beidio â chynnwys unrhyw iaith a allai fod yn dramgwyddus, rhaid iddo beidio â chynnwys rhegi na golygfeydd o natur rywiol neu dreisgar.

4. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.

5. Cadwch gopi o’ch cofnod, ni ellir dychwelyd llawysgrifau.

6. Mae barn y beirniaid yn derfynol ac ni wneir unrhyw ohebiaeth mewn cysylltiad â’r ceisiadau buddugol.

7. Dim ond trwy e-bost y gellir gwneud ceisiadau, fel dogfen Word.

8. Cyhoeddir Straeon Ennill mewn blodeugerdd i godi arian ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe.

9. Mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn rhoi’r caniatâd unwaith yn unig i Elusen Iechyd Bae Abertawe gyhoeddi’r stori mewn blodeugerdd. Y bwriad yw cynhyrchu ein blodeugerdd nesaf pan fu digon o straeon buddugol.

10. Cydnabyddir derbyn pob cais trwy e-bost.

11. Rhaid i ymgeiswyr fod dros ddeunaw oed.

12. Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn cadw’r hawl i wneud mân newidiadau i straeon buddugol os bernir bod angen hynny.

Leave a Reply