Ar ôl i John Thomas golli rhan o’i goes i ganser, ni allai’r dyn 82 oed fod wedi dychmygu y byddai’n falch o farchogaeth ei dractor vintage i godi arian ar gyfer y ganolfan a’i helpodd.

Roedd John yn 79 oed pan ddywedwyd wrtho fod ganddo fath prin o ganser yn ei droed ac y byddai angen tywallt islaw’r pen-glin arno.

Cymerodd ef a’i ffrindiau yng Nghlwb Tractor Vintage Cwm yn Sir Gaerfyrddin ran yn y rali flynyddol o Gwm i Bentywyn.

Cododd y digwyddiad o 73 o bobl £2,650 ar gyfer y Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar  (ALAC) yn Ysbyty Treforys, Abertawe, y mae John yn ei gredydu am ei helpu i gael ei fywyd yn ôl yn dilyn ei gyfaredd.

Dywedodd John, sydd â chasgliad o 13 hen dractorau wedi’u hadfer: “Fe wnaethon ni farchogaeth i Bentywyn ar y ffyrdd cefn. Rwy’n credu iddi gymryd tua dwy awr a hanner.

“Dyma’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Rwy’n betio’r olygfa wrth i ni gyrraedd yn eithaf trawiadol! ”

Gwahoddwyd prosthetydd ALAC Jonathan Pini i gyfarfod Clwb Tractor Vintage Cwm i dderbyn y rhodd hael. (Isod)

“Mae’n hynod ostyngedig bod pobl yn barod i gynnig eu cefnogaeth i ni,” meddai.

“Mae pawb yn mynd drwy’r profiad o golli aelod yn wahanol. Ein nod yw darparu prosthesis i bobl sy wedi colli aelodau er mwyn caniatáu iddynt fwrw ymlaen â bywyd mor normal â phosibl.

“Rydyn ni’n gwneud y gorau y gallwn ni, ond mae pawb yn ymladd am arian. Mae John yn foi mor wych ac rydyn ni mor ddiolchgar iddo. ”

Defnyddir y rhodd tuag at gaffi yn adeilad ALAC, gan ganiatáu lle i bobl ddod ynghyd i gynnig cefnogaeth i’w gilydd.

Mae’n rhywbeth mae Jonathon yn teimlo’n gryf iawn amdano.

“Mae mor bwysig bod gennym ni le lle gall pobl ddod at ei gilydd a rhannu eu profiadau a chefnogi ei gilydd.

“Dim ond sgil effeithiau corfforol colli aelod y mae pobl yn eu gweld, ond gall hefyd gael effaith seicolegol.”

Mae John yn ystyried ei ymdrechion codi arian fel ffordd o ddiolch i dîm ALAC am eu gwaith.

Meddai: “Mae Jonathan a’i dîm i lawr yno yn wych. Roedden nhw mor dda i mi.

“Nid yw’n ymwneud â dod i arfer â’r goes ffug yn unig. Fe wnaethant i mi chwerthin, ac maen nhw’n dweud mai chwerthin yw’r feddyginiaeth orau.

“Diolch iddyn nhw, rydw i’n dal i allu gweithio ar fy nhractorau. Byddwn yn mynd yn foncyrs pe na bawn yn gallu mynd allan yna a gwneud rhywbeth, yn lle eistedd o gwmpas yn unig.

“Mae nhw’n gwneud gwaith anhygoel, a gobeithio y gall y rhodd fod o gymorth mawr.”

Leave a Reply