Mae twrnamaint rygbi blynyddol yn helpu staff mewn ysbyty yn Abertawe i godi ymwybyddiaeth o fath o glefyd y galon. Decky’s fund.

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Cydlynydd Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol Samantha Rummings, Rory Saunders, ffrind agos Richard, Louise Norgrove, arbenigwr nyrsio cyflyrau cardiaidd etifeddol, Andrew Stevens, Sarah Evans, arbenigwr nyrs arrhythmia, a Jason Thomas, brawd Richard.

Mae’r elw o drydedd twrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky blynyddol, a gynhaliwyd yn Clwb Rygbi Casllwchwr, wedi codi bron i £4,000 ar gyfer y gwasanaeth cyflwr cardiaidd etifeddol yn Ysbyty Treforys. Cafodd y twrnamaint ei sefydlu er cof am gyn-chwaraewr Casllwchwr, Richard Thomas, a oedd yn ddim ond 29 oed pan fu farw o gardiomyopathi – afiechyd sy’n effeithio ar feinwe cyhyrau’r galon – yn Ysbyty Singleton ym mis Mehefin 2017. Hyd yma mae’r tair twrnamaint, a enwyd ar ôl llysenw Richard, Decky, wedi codi cyfanswm o £17,772.06 ar gyfer cleifion cardiaidd yn Ysbyty Treforys.

Dywedodd trefnydd y twrnamaint a ffrind agos, y cynghorydd Andrew Stevens: “Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r diwrnod ac am ei wneud yn ddigwyddiad Gŵyl Banc cofiadwy arall. “Er fy mod yn dal i ddymuno ei fod o dan wahanol amgylchiadau, mae’n achos teilwng iawn i fod yn codi arian amdano. Mae’n codi ymwybyddiaeth o gardiomyopathi a chodi arian ar gyfer y gwasanaeth cyflwr cardiaidd etifeddol ym Morriston, fel y gallwn helpu eraill a allai gael eu heffeithio. ”

Dywedodd Louise Norgrove, nyrs arbenigol cardiogenetig yn Ysbyty Morriston: “Mae’r gwasanaeth Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol yn falch iawn o dderbyn y rhodd garedig hon o’r twrnamaint rygbi a gynhaliwyd yn enw Richard Thomas. Mae teulu a ffrindiau Decky yn gweithio’n ddiflino i godi arian ar gyfer ein gwasanaeth newydd sy’n cefnogi cleifion a theuluoedd y mae cyflwr cardiaidd etifeddol wedi’u heffeithio ledled De Orllewin Cymru. “Mae’r clinig sgrinio teulu Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol wedi tyfu’n sylweddol ers ei sefydlu ym mis Medi 2018 ac mae wedi gwella mynediad at brofion clinigol a genetig i gleifion a pherthnasau. Mae cronfa Decky wedi helpu’r gwasanaeth yn sylweddol ac fel tîm rydym yn ddiolchgar i holl ffrindiau a theulu Decky am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i godi arian ar gyfer y gwasanaeth hanfodol hwn. ” Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe Telerau Defnyddio Rhyddid Gwybodaeth Polisi Preifatrwydd Gwefan Data Cleifion Popeth am Gwcis Adeiladwyd gan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Leave a Reply